ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲ਼ਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।